Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

OM

OM
eightball Thessaloniki Greece
ZOOM H2 / recorded from upstairs
dxt : 2011/03
playing time : AV : 30', OM : 1h.30'
start time : AV : 21.45, OM : 22.30
people : 150+
price : 15-20e

Al Cisneros - bass guitar, vocals (2003–present)
Emil Amos - drums (2008–present)
Robert Lowe (LICHENS)

Meditation Is The Practice Of Death
Rays Of The Sun / To The Shrinebuilder
Cremation Ghat Ι
At Giza
On The Mountain At Dawn
Bhima's Theme

Δεν υπάρχουν σχόλια: